Obs?uga rolek

 • Waga rolki do 1000 kg
 • Szeroko?? rolki do 5 metrów
 • Mocowanie na zewn?trz, mocowanie w rolce lub kombinacji
 • Podnoszenie pionowe, podnoszenie poziome lub kombinacja (odchylana podczas podnoszenia)
 • Podno? jednocze?nie wiele rolek
 • Stoj?c na pod?odze, zwisaj?c z sufitu lub w systemie szyn

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

Czy masz inne specyfikacje – daj nam zna?!

Pomoc w podnoszeniu rolek

 • Podno?nik na kolumnie i rozk?adanych ramionach ma obszar roboczy do 12 metrów (w kole)
 • Pomoc w podnoszeniu w systemie szynowym mo?e osi?gn?? szerszy zasi?g, np. 5 x 9 metrów
 • Wiele zintegrowanych funkcji bezpiecze?stwa czyni nasze systemy wyj?tkowo niezawodnymi
 • Wywa?arki dzia?aj? przy ci?nieniu powietrza 6 barów – nie wymaga pr?du
 • Bezstopniowa pr?dko?? podnoszenia i opuszczania
 • Nie trzeba ustawia? obci??ników balastowych
 • Nasze projekty wymagaj? niewielkiej konserwacji
 • Wszystkie nasze urz?dzenia posiadaj? deklaracj? CE

Kontakt

Standardowy i specyficzny dla klienta manipulator

Posiadamy standardowe pomoce do podnoszenia rolek, które obejmuj? typowe problemy z obs?ug? rolek.

Czy standardowe urz?dzenie nie jest wystarczaj?ce?
Nast?pnie nasi do?wiadczeni in?ynierowie mog? prze?o?y? Twoje ?yczenia na rozwi?zanie podnosz?ce dostosowane do potrzeb klienta.

Skontaktuj si? z nami, aby umówi? si? na spotkanie bez zobowi?za?, aby zobaczy?, co mo?e zrobi? dla Ciebie odpowiednia pomoc podnosz?ca!

 

Kontakt

Pobieranie

Obs?uga rolki ulotki PDF

Obs?uga wa?u ulotki PDF

Prezentacja firmy PDF

Ulotki specjalne wywa?arki PDF

Zdjęcia

Filmy

Kontakt

Neem snel contact op