Obs?uga wa?u / osi

 • Podnoszenie osi do i z maszyny (w tym drukowanie, folia, pakowanie)
 • Osie unosz? si? i obracaj? np. wa?ki rozrz?du
 • Masa osi do 1000 kg
 • D?ugo?? wa?u do 4 metrów
 • Ró?ne ?rednice wa?ków mo?na ?atwo obs?ugiwa? dzi?ki cz??ci prze??czaj?cej w chwytaku

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

 

Czy masz inne specyfikacje – daj nam zna?!

Wspomaganie podnoszenia osi

 • Podno?nik na kolumnie i rozk?adanych ramionach ma obszar roboczy do 12 metrów (w kole)
 • Pomoc w podnoszeniu w systemie szynowym mo?e osi?gn?? szerszy zasi?g, np. 5 x 9 metrów
 • Wiele zintegrowanych funkcji bezpiecze?stwa czyni nasze systemy wyj?tkowo niezawodnymi
 • Wywa?arki dzia?aj? przy ci?nieniu powietrza 6 barów – nie wymaga pr?du
 • Bezstopniowa pr?dko?? podnoszenia i opuszczania
 • Nie trzeba ustawia? obci??ników balastowych
 • Nasze projekty wymagaj? niewielkiej konserwacji
 • Wszystkie nasze urz?dzenia posiadaj? deklaracj? CE

Kontakt

Standardowy i specyficzny dla klienta manipulator

Posiadamy standardowe pomoce do podnoszenia dla osi, które obejmuj? najcz?stsze problemy z obs?ug? osi.

Czy standardowe urz?dzenie nie jest wystarczaj?ce?
Nast?pnie nasi do?wiadczeni in?ynierowie mog? prze?o?y? Twoje ?yczenia na rozwi?zanie podnosz?ce dostosowane do potrzeb klienta.

Skontaktuj si? z nami, aby umówi? si? na spotkanie bez zobowi?za?, aby zobaczy?, co mo?e zrobi? dla Ciebie odpowiednia pomoc podnosz?ca!

 

Kontakt

Zdjęcia

Filmy

Kontakt