Obs?uga pojemników & skrzy?

 • Ud?wig do 1000 kg
 • Mo?liwe ró?ne warianty pojemników i skrzy?
 • Mocowanie na zewn?trz, podnie?? za pomoc? odkurzacza lub za pomoc? widelca
 • Podnoszenie pionowe z mo?liwo?ci? pochylenia w celu zrzutu
 • Wiele pojemników / skrzynek jednocze?nie
 • Stoj?c na pod?odze, zwisaj?c z sufitu lub w systemie szyn

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

 

Czy masz inne specyfikacje – daj nam zna?!

Pomoc w podnoszeniu pojemników i skrzy?

 • Podno?nik na kolumnie i rozk?adanych ramionach ma obszar roboczy do 12 metrów (w kole)
 • Pomoc w podnoszeniu w systemie szynowym mo?e osi?gn?? szerszy zasi?g, np. 5 x 9 metrów
 • Wiele zintegrowanych funkcji bezpiecze?stwa czyni nasze systemy wyj?tkowo niezawodnymi
 • Wywa?arki dzia?aj? przy ci?nieniu powietrza 6 barów – nie wymaga pr?du
 • Bezstopniowa pr?dko?? podnoszenia i opuszczania
 • Nie trzeba ustawia? obci??ników balastowych
 • Nasze projekty wymagaj? niewielkiej konserwacji
 • Wszystkie nasze urz?dzenia posiadaj? deklaracj? CE

Kontakt

Standardowy i specyficzny dla klienta manipulator

Posiadamy standardowe pomoce do podnoszenia rolek, które obejmuj? typowe problemy z obs?ug? rolek.

Czy standardowe urz?dzenie nie jest wystarczaj?ce?
Nast?pnie nasi do?wiadczeni in?ynierowie mog? prze?o?y? Twoje ?yczenia na rozwi?zanie podnosz?ce dostosowane do potrzeb klienta.

Skontaktuj si? z nami, aby umówi? si? na spotkanie bez zobowi?za?, aby zobaczy?, co mo?e zrobi? dla Ciebie odpowiednia pomoc podnosz?ca!

 

Kontakt

Zdjęcia

Filmy

Kontakt