Obs?uga p?yt i paneli

 • Masa p?yty / panelu do 1000 kg
 • Wymiary do 4 x 6 metrów
 • Wystarczy podnie?? p?yty i panele za pomoc? pró?ni lub za pomoc? zacisków
 • P?ytki metalowe, ?zy, szklane
 • Panele warstwowe, panele s?oneczne, panele drewniane
 • Przechyl o 90 stopni lub 180 stopni podczas podnoszenia

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

Czy masz inne specyfikacje – daj nam zna?!

Wspomaganie podnoszenia p?yt i paneli

 • Podno?nik na kolumnie i rozk?adanych ramionach ma obszar roboczy do 12 metrów (w kole)
 • Pomoc w podnoszeniu w systemie szynowym mo?e osi?gn?? szerszy zasi?g, np. 5 x 9 metrów
 • Wiele zintegrowanych funkcji bezpiecze?stwa czyni nasze systemy wyj?tkowo niezawodnymi
 • Wywa?arki dzia?aj? przy ci?nieniu powietrza 6 barów – nie wymaga pr?du
 • Bezstopniowa pr?dko?? podnoszenia i opuszczania
 • Nie trzeba ustawia? obci??ników balastowych
 • Nasze projekty wymagaj? niewielkiej konserwacji
 • Wszystkie nasze urz?dzenia posiadaj? deklaracj? CE

Kontakt

Standardowy i specyficzny dla klienta manipulator

Posiadamy standardowe pomoce do podnoszenia p?yt i paneli, które obejmuj? typowe problemy z obs?ug? p?yt / paneli.

Czy standardowe urz?dzenie nie jest wystarczaj?ce?
Nast?pnie nasi do?wiadczeni in?ynierowie mog? prze?o?y? Twoje ?yczenia na rozwi?zanie podnosz?ce dostosowane do potrzeb klienta.

Skontaktuj si? z nami, aby umówi? si? na spotkanie bez zobowi?za?, aby zobaczy?, co mo?e zrobi? dla Ciebie odpowiednia pomoc podnosz?ca!

 

Kontakt

Zdjęcia

Filmy

Kontakt