Obs?uga perkusji i beczek

Produkty te s? cz?sto trudne do podnoszenia i przenoszenia ze wzgl?du na ich wag?, kszta?t i rozmiar.

 • Ud?wig do 1000 kg
 • Mocowanie na zewn?trz lub mocowanie od góry
 • Podnoszenie pionowe, podnoszenie poziome lub kombinacja (odchylana podczas podnoszenia)
 • Podnie? jednocze?nie kilka b?bnów / beczek / dzbanków
 • Stoj?c na pod?odze, zwisaj?c z sufitu lub w systemie szyn

Z przyjemno?ci? informujemy o najlepszym rozwi?zaniu problemu:

Kontakt

 

Czy masz inne specyfikacje – daj nam zna?!

Wspomaganie podnoszenia beczek i beczek

 • Podno?nik na kolumnie i rozk?adanych ramionach ma obszar roboczy do 12 metrów (w kole)
 • Pomoc w podnoszeniu w systemie szynowym mo?e osi?gn?? szerszy zasi?g, np. 5 x 9 metrów
 • Wiele zintegrowanych funkcji bezpiecze?stwa czyni nasze systemy wyj?tkowo niezawodnymi
 • Wywa?arki dzia?aj? przy ci?nieniu powietrza 6 barów – nie wymaga pr?du
 • Bezstopniowa pr?dko?? podnoszenia i opuszczania
 • Nie trzeba ustawia? obci??ników balastowych
 • Nasze projekty wymagaj? niewielkiej konserwacji
 • Wszystkie nasze urz?dzenia posiadaj? deklaracj? CE

Kontakt

Standardowy i specyficzny dla klienta manipulator

Posiadamy standardowe pomoce do podnoszenia beczek i beczek, które obejmuj? typowe problemy zwi?zane z obs?ug?.

Czy standardowe urz?dzenie nie jest wystarczaj?ce?
Nast?pnie nasi do?wiadczeni in?ynierowie mog? prze?o?y? Twoje ?yczenia na rozwi?zanie podnosz?ce dostosowane do potrzeb klienta.

Skontaktuj si? z nami, aby umówi? si? na spotkanie bez zobowi?za?, aby zobaczy?, co mo?e zrobi? dla Ciebie odpowiednia pomoc podnosz?ca!

Kontakt

Pobieranie

Ulotki specjalne wywa?arki PDF

Pomoc w podnoszeniu ulotek PDF

Prezentacja firmy PDF

Zdjęcia

Filmy

Kontakt

Gratis Online Demo

Benieuwd naar wat Roosen BPL kan betekenen voor uw bedrijf?