O nas

Roosen BPL rozwija i produkuje wysokiej jako?ci systemy prze?adunkowe od ponad 30 lat. Przemys? tworzyw sztucznych, przetwórstwo metali, chemikalia, przemys? spo?ywczy, logistyka, opakowania i przemys? motoryzacyjny korzystaj? z naszych wywa?arek na ca?ym ?wiecie.

Du?e obci??enia, du?e promienie, ma?o miejsca lub wymagaj?ce produkty? Nasze systemy prze?adunkowe spe?niaj? wysokie wymagania. Poznaj wysoki komfort obs?ugi i wydajno?? naszych urz?dze? podnosz?cych. Chcieliby?my zaprosi? Ci? do naszego salonu wystawowego w Haelen w Holandii.

Dostarczamy odpowiedni system obs?ugi dla ka?dego zastosowania – zawsze wygodny, bezpieczny (w tym deklaracja CE) i skuteczny. Projektujemy i produkujemy wywa?ark? na podstawie obszernej inwentaryzacji i analizy lokalnych warunków, produktów i metody pracy.

W ostatnich latach z sukcesem zako?czyli?my tak?e wiele specjalnych projektów budowy maszyn. Podczas ca?ego procesu b?dziesz w ?cis?ym kontakcie z jednym z naszych specjalistów z naszego dzia?u in?ynierii Roosen (Certyfikat zgodno?ci EN 1090-1: 2009 + A1: 2011).

Oprócz personalizacji dostarczamy równie? standardowe urz?dzenia podnosz?ce z naszej serii EASY, a mianowicie: obs?ug? p?yt, rolek i wa?ów oraz wywrotk? i wózek paletowy.

Roosen BPL jest jedn? z 11 spó?ek Roosen Industries. Roosen Industries to mi?dzynarodowa grupa z firmami w Holandii, Belgii i Indiach, specjalizuj?ca si? w szerokim zakresie obróbki metali i monta?u mechatroniki. Ca?a grupa ma certyfikat NEN-EN-ISO 9001.

Historia Roosen Industries – Roosen BPL

Certyfikaty ISO 9001: 2015 i EN 1090